TERMENI ŞI CONDIŢII DE TRANSPORT (“Termeni şi Condiţii”)

Atunci când comandaţi servicii Optimum Solutions, dumneavoastră, în calitate de “Destinătar”, sunteţi de acord ca, în numele dumneavoastră și al oricărei alte persoane care are un interes asupra Trimiterii, să se aplice acesti Termeni şi Condiţii.

1. Reguli aplicabile ( Transport și Expediție )

Serviciile de transport și furnizate de Optimum Solutions SRL, precum și relaţiile comerciale se desfăşoara în conformitate cu prevederile Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), Maritim (Bill of Lading) şi Aerian.

2. Plasare comenzi și Regimul Bunurilor

2.1. Clientul este obligat să transmită în scris Prestatorului informații complete și corecte, inclusiv instructiuni privind condiţiile speciale de transport și Expediție în cazul mărfurilor: periculoase (ADR), în regim de temperatură controlată, cu dimensiuni atipice etc., informaţii necesare ofertării și derulării transportului. Toate aceste condiții speciale sunt supuse acceptului în scris al Prestatorului.

2.2. Clientul răspunde în faţa terţilor, inclusiv în faţa instituţiilor statului, pentru conţinutul real al coletelor şi / sau paleţilor. 

2.3. Clientul nu are dreptul să emită comenzi de transport sau depozitare pentru mărfuri prohibite: stupefiante, substanţe chimice interzise, muniţie, arme, bijuterii şi bani, în caz contrar, acesta fiind unicul răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de Prestator. Dacă totuși, Clientul plasează astfel de comenzi de transport, Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea acestora.

2.4. Clientul are obligaţia să ridice bunurile şi să elibereze spaţiile de depozitare la termenul stabilit prin comandă sau în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

2.5. Clientul este răspunzator de modul de ambalare şi etichetare al mărfii; ambalajul folosit trebuie să ţină cont de natura mărfii şi trebuie să asigure protejarea mărfii în timpul transportului / manipulării / depozitării, evitând deteriorările acesteia. Pentru transporturile în regim de grupaj trebuie să se ţină cont, în momentul ambalării, de faptul că partidele de marfă vor suferi manipulări multiple si ca ambalajul trebuie să asigure protecţia adecvată acestor manipulări pentru marfa transportată. Prestatorul nu răspunde pentru marfa neambalată sau cu ambalaj defectuos sau insuficient.

3. Servicii Adiționale

3.1. Serviciile de vămuire și alte servicii suplimentare se vor taxa separat.

Colectare și Livrare

4.1. Serviciile de transport prestate de Optimum Solutions SRL, se vor efectua în regim “door to door”. Ridicarea și livrarea bunurilor se vor efectua la parterul adresei sau locului de destinație a mărfurilor, incluzând dar nelimitat la intrare, poarta, rampa de acces. Colectarea în regim de urgență sau livrarea în circumstanțe speciale va fi facturată suplimentar.

4.2. Pentru retur documente proprii, recepţie detaliată, ore sau intervale de colectare / livrare fixe sau în afara programului standard 08:00 – 17:00, livrări la supermarket-uri si / sau alte solicitări speciale se vor percepe taxe suplimentare în funcţie de solicitările primite, la momentul înaintării comenzii.

4.3. Timpul maxim de staționare pentru colectare / livrare partide de marfă în regim de grupaj este de 1 ora. În cazul depăşirii acestui timp se vor percepe taxe suplimentare pentru staţionare.

4.4. Timpul de staționare pentru colectarea sau livrarea partidelor de marfă în regim de camion complet sau partial (partide de marfă mai mari de 2.501 kg / expediţie) va fi agreat cu Clientul, pentru fiecare transport în parte. În cazul depăşirii acestui timp, se vor percepe taxe suplimentare pentru staţionare.

Răspunderea Optimum Solutions SRL, Gestionarea Reclamațiilor și Asigurarea Mărfii

5.1. Eventualele daunele produse prin avarierea sau pierderea totală sau parțială a bunurilor și / sau pentru întarzierea în livrare pot fi reclamate la momentul eliberării marfii (avarii aparente), în termen de 7 zile de la eliberare (avarii neaparente) şi în termen de 21 de zile în caz de intârziere. Depăşirea termenului de reclamaţie atrage decăderea din acest drept. Reclamațiile vor fi transmise în scris la următoarea adresa de e-mail: optimum@onmail.com sau la sediul nostru din Moldova, or.Chisinau, str. Ginta Latină 7,  în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

5.2. În cazul pierderii sau avarierii mărfurilor, ca urmare a culpei Optimum Solutions SRL, răspunderea maximă acceptată de Optimum Solutions SRL nu poate depăşi 8,33 DST/kg de greutate brută lipsă, (cca. 10 EUR/kg) în cazul transporturilor internaționale, iar în cazul intârzierii în eliberare nu poate depăși valoarea transportului.
Cu toate acestea, în cazul unei daune (daune parțiale / totale) valoarea despăgubirii acesteia se va calcula ținându-se cont de valoarea bunurilor avariate la data producerii evenimentului de procentul de avariere al bunului avariat, stabilit prin compararea cu bunul neavariat de costul reparaţiei părților componenente sau pieselor avariate de costul de înlocuire sau recondiţionare a acestora, din care se va scădea valoarea reziduală, alegându-se valoarea cea mai mică dintre acestea.

5.3. Prestatorul, oricare ar fi calitatea sa (intermediar, mandatar, expeditor etc.) răspunde numai pentru daunele produse din greșelile proprii ce pot fi imputate atât lui, cât şi prepuşilor săi. Optimum Solutions SRL  nu răspunde pentru daune-interese, beneficiul nerealizat, pierderi financiare directe / indirecte, speciale sau pentru orice pierdere de profit, contracte, venituri, clienți ai Clientului şi pentru lipsa instrucțiunilor privind condiţiile de transport.

5.4. Preţul transportului nu include şi asigurarea suplimentară a mărfii (asigurare CARGO). Optând pentru încheierea acestei asigurări, Clientul va beneficia de o acoperire de tip “All Risks” – conform condiţiei de asigurare “Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL382” emisă de Institutul de Asigurări din Londra (IUA). Prima de asigurare are o valoare cuprinsă între 0.15% – 0.4% din suma asigurată (valoare marfă + valoare transport + alte taxe), în funcție de tipul mărfurilor predate la transport, dar nu mai puțin de 25 Euro / certificat de asigurare.

5.5. Optând pentru asigurarea CARGO, sunteți protejați și pentru riscurile care nu antrenează răspunderea Optimum Solutions SRL, de exemplu pierderea fizică şi avariarea mărfurilor datorată calamităţilor naturale, fenomenelor atmosferice, evenimente produse din culpa terților,etc.

5.6. În cazul în care, o astfel de asigurare nu este achiziționată, sau, deşi a fost solicitată, precum si în cazul în care Clientul nu menționează sau refuză să menționeze informații cu privire la marfă, pe baza cărora se va stabili prima de asigurare, Clientul declară în mod expres că înțelege și acceptă că despăgubirea acordată de Optimum Solutions SRL nu poate depași limitele indicate la art. 5.2 de mai sus.

Dreptul de Retenție

6.1. Optimum Solutions SRL are un drept de retenţie asupra mărfurilor pe care le derulează până când i se plătesc integral de către Client, tarifele convenite sau alte sume datorate.

Condițiile de Plată

7.1. Plata facturii se face prin transfer bancar într-unul din conturile menționate in contract. Termenul de plată este cel menționat în ofertă și nerespectarea acestuia se va penaliza cu 0,3% / zi din valoarea facturii. Toate spezele bancare se vor suporta de către plătitor. 

7.2. Calculaţia preţului de transport depinde de corectitudinea și integralitatea datelor furnizate de Client. În cazul furnizării de informații incorecte, incomplete precum si / sau modificării acestora, cum ar fi greutatea, volumul, adrese de încarcare / descărcare, etc, Prestatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în consecința prețul de transport oferit initial.

7.3. Rambursarea contravalorii transportului nu poate fi solicitată în cazul în care întarzierea în livrare s-a produs din motive neimputabile Prestatorului, incluzând dar fără a se limita la: caz fortuit, fortă majoră, sărbători legale, restricții conform art. 17 pct. 2 din Convenția CMR, motive ce țin de persoana expeditorului / destinatarului, informațiile din comanda de transport sunt incomplete / incorecte.

Forța Majoră

8.1. Forţa majoră și cazul fortuit,  comunicată şi acceptată în condiţiile legii, exonerează de răspundere partea care o invocă. Cazurile de forță majoră includ, fără a se limita la, următoarele: razboi (declarat sau nu), invazie, război civil, revoluţie, insurectie, acte de terorism, sabotaj, piraterie, expropriere, rechiziționare, naționalizare, epidemii, dezastre naturale (cum ar fi, dar fără a se limita la, furtuni violente, ciclon, taifun, uragan, tornade, cutremur, activitate vulcanică, alunecări de teren, tsunami, inundații, fulgere, seceta, viscol) explozie, incendiu, grevă, conflicte de muncă).

8.2. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract, care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanţelor judecătoreşti  din Chișinău.

8.3. Clientul declară că a luat cunoștința şi a acceptat în mod expres clauzele referitoare la limitarea raspunderii, legea aplicabilă, competența instantelor judecătorești, precum și oricare altă clauză neuzuală din prezentele Termeni și Condiții Generale.

Conformitate și Restricții

9.1. În situația în care, serviciile sau parte din serviciile efectuate de Optimum Solutions SRL, așa cum sunt acestea definite în prezentul document devin / sunt interzise si / sau restrictionate în temeiul oricăror legi, sau reglementări, incluzand, dar fără a se limita la legislație SUA, dreptul Comunitătii Europene, sau legislație națională, uzanțe, reglementări referitoare la lupta împotriva terorismului și a embargourilor, Optimum Solutions SRL își rezerva dreptul de a suspenda si / sau înceta executarea serviciului, sau părti ale serviciului respectiv în orice moment, cu efect imediat, fără notificare prealabilă și fără a datora despăgubiri Clientului.

9.2. Clientul declară si garantează că accepta și se obligă să respecte Codul de Conduită OP pentru Partenerii de Afaceri.
De asemenea, Clientul garantează că se va asigura că Reprezentanții / Angajații săi se vor conforma cu Codul de Conduită OP pentru Partenerii de Afaceri.

Termeni si Conditii